Salgs- og leveringsbetingelser

Version 02.22.02

1    Generelt
1.1    Nedenstående betingelser er gældende for alle leverancer, varer og ydelser fra Daltec A/S (i det følgende Daltec).

2    Tilbud og ordreanerkendelse
2.1    Tilbud er, medmindre andet er angivet, gyldige i 1 mdr. og altid med forbehold for mellemsalg. Angivne priser med forbehold for evt. regne- eller skrivefejl.

2.2    Kundens ordre er alene bindende for Daltec, når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse og kun på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser.

3    Specifikationer
3.1    Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, tekniske data og andre data anført i kataloger, prospekter, annoncer og billedmateriale er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, der i ordrebekræftelsen eller ved anden særskilt aftale udtrykkeligt henvises til dem.

4    Leveringstid
4.1    Såfremt intet andet er særskilt aftalt finder levering sted ”ab fabrik”. Den bekræftede leveringsdato betragtes altid som afsendelsesdato fra Daltec, medmindre andet tydeligt er aftalt.

4.2    De af Daltec angivne leveringstider er endvidere med forbehold for forsinkelse som skyldes årsager uden for Daltecs kontrol, og Daltec påtager sig ingen erstatning for evt. forsinkelse eller følger heraf.

5    Betalingsbetingelser
5.1    Med mindre andet er skriftligt aftalt, erlægges den fulde betaling for Daltecs leverancer inden for den på fakturaen angivne betalingsfrist.

5.2    Sker betaling ikke rettidigt, påløber morarenter i henhold til gældende rentesats fra forfaldsdagen.

5.3    Kunden er ikke berettiget til at modregne betaling for leverancer i krav, kunden mener at have imod Daltec vedrørende pågældende eller andre leverancer.

5.4    Leverede varer forbliver, indtil fuldstændig betaling, renter og øvrige omkostninger medregnet, Daltecs ejendom.

6    Returnering
6.1    Varer kan aldrig returneres, uden at dette forinden er skriftligt aftalt og godkendt af Daltec. Returnering er for kundens regning og risiko. Der må påregnes returneringsgebyr.

7    Reklamation, ombytning og ansvar for mangler
7.1    Reklamationer skal fremsættes skriftligt over for Daltec senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget den pågældende fejl eller mangel, og senest 3 måneder efter levering.

7.2    Daltec forpligter sig til uden beregning at ombytte eller reparere dele leveret af Daltec, såfremt disse visser sig at være ubrugelige som følge af materiale- eller fabrikationsfejl. Omkostninger ved montering af den reparerede del eller nye del er Daltec uvedkommende. Daltecs forpligtelse er begrænset til fejl, der forekommer inden for forpligtelsesperioden, som er 12 måneder fra ibrugtagning. Perioden forlænges ikke for dele, der evt. er repareret eller udskiftet grundet mangler.

7.3    Forpligtelsen bortfalder i alle tilfælde 18 måneder fra afsendelsen ab fabrik, Egtved. Det er en forudsætning herfor, at delene har været omhyggeligt opbevaret og korrekt monteret, og at der har været normale driftsforhold.

7.4    Daltecs ansvar er begrænset til ovenstående og dækker således bl.a. ikke: Slid, skader som følge af skødesløshed eller forsømmelse fra kunden eller fra folk i kundens tjeneste, rust, tæring, aflejringer som skyldes vand eller andre urenheder, kemiske eller elektrolytiske processer, skader forvoldt af uegnede smøreolier eller utilstrækkelig køling.

7.5    Daltec dækker ikke fejl opstået på baggrund af fejlagtig oplysninger fra køber.

7.6    Returnering for reparation eller ombytning til Daltec er for kundens regning og risiko. Daltec bærer omkostninger og risiko ved returnering af reparerede eller ombyttede dele til kunden.

7.7    For indkøbte dele, som helt eller delvis udgør en del af Daltecs leverance, påtager Daltec sig kun ansvar i samme omfang som Daltecs leverandør.

8    Reparation, rekonditionering, ombytningsdele
8.1    For dele, som sendes til Daltec for reparation, rekonditionering, sammenbygning, tilpasning eller anden forarbejdning, sker forsendelse til Daltecs fabrik for kundens regning og risiko.

8.2    Hvis delene under 8.1 efter Daltecs skøn er uegnede til reparation eller rekonditionering, kasseres de. Ønsker kunden sådanne uegnede dele returneret i stedet for, må dette på forhånd meddeles skriftligt.

9    Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar)
9.1    Daltec er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at en sådan skade er forårsaget ved forsømmelighed fra Daltec eller andres side, for hvilke Daltec er ansvarlig.

9.2    Daltec er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materialet er i købers besiddelse. Daltec er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.

9.3    Daltec er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte tab, herunder tidstab.

9.4    I den udstrækning Daltec måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Daltec skadesløs i samme omfang, som Daltecs ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker.

9.5    Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til punkt 9, skal denne part straks underrette den anden herom.

9.6    Daltec og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem køberen og sælgeren afgøres dog altid ved voldgift i henhold til punkt 10.

10    Lov og tvistigheder
10.1    Retssager og tvister løses efter dansk ret og med værneting i den retskreds i Danmark, hvor Daltec til enhver tid har sit værneting, pt. retten i Vejle.

11      Eventuelt
11.1    Skulle nogle af foranstående betingelser være retsugyldige, bliver de øvrige betingelsers gyldighed ikke berørt heraf. I stedet for de ugyldige betingelser, træder de regler i kraft, som er indenfor lovens rammer.

12    Ifølge gældende EU-regler, er det den danske udgave af almindelige forretningsbetingelser, der er den retsgyldige